Crkva sv. Jurja na Maloj Krasi

Arheološki lokalitet sv. Petar na Kanajtu

Lokalitet Mira kraj Jurandvora

Arheološki lokalitet Cickini/lapidarij

Otočić Sv. Marko i bizantska utvrda

Rimski grad Fulfinum

Starokršćanska bazilika u Mirinama i ostaci troapsidalne crkve u uvali Sepen

Crkva sv. Marije od Izvora

Mozaik s prikazom Tritona