Uz cestu koja vodi prema Baški, nedaleko od Jurandvora, nalaze se ostaci starokršćanskoga sakralnog zdanja iz 5. stoljeća, otkriveni nedavno, kada se ispod oranice pojavila mozaička podnica stare crkve. Građevina je nastala adaptacijom starijega antičkog zdanja koje je pretvoreno u crkvu. Riječ je o trobrodnoj crkvi s ravnim začeljnim zidom u koji je bila upisana apsida, arhitektonski prilično karakteristična za sjeverni Jadran, Istru, Dalmaciju i sjevernu Italiju. U mozaiku je čak sačuvano ime donatorice Saprille koja je apsidu dala sagraditi. Osim Saprille, zabilježena su i imena drugih članova bašćanske crkvene zajednice koji su investirali u izradu mozaičkog poda crkve. U crkvenom predvorju (narteks) nađeni su grobovi, od kojih se ističe ukop u sarkofagu.