Crkva Svih Svetih u Sužanu datirana je u 1514. kada je sagrađena pod patronatom bratovštine Svih Svetih iz Sužana. Do velikih promjena dolazi u drugom desetljeću 19. stoljeća kada je ovakav oblik dobrovoljnoga vjerničkog bogoslužja ukinut te je crkva ostavljena puku na održavanje. U crkvi su se prestale održavati mise nakon 1927. kada je sagrađena obližnja crkva Majke Božje od Zdravlja koja tada dobiva funkciju glavne seoske crkve u Sužanu.

Iako je crkva razmjerno mladog postanka, na njoj je vidljivo nekoliko faza izgradnje i pregradnje. Prvotna renesansna crkva bila je malih gabarita, potom joj je na istoku dodana apsida, a na zapadu ulazni trijem (lopica). Zapadno pročelje ima preslicu s tri zvona i kameno stubište koje vodi do krovišta. Uz crkvu je postojalo groblje, a istočno od apside nalazi se i manja građevina, nekoć vjerojatno pomoćni grobljanski objekt. Iako je danas napuštena i nalazi se na kraju sela, ova crkva slikovito govori o svojoj petostoljetnoj prošlosti i pravi je turistički dragulj.