Crkva sv. Petra na vrhu uzvisine kod Gabonjina izvorno je bila srednjovjekovna crkva i datira se u 13./14. stoljeće. Već u 15. stoljeću mletački providur Antun Vinciguerra navodi da je crkva razrušena i da će ju predati dobrinjskom kaptolu da se o njoj brine. Krajem 19. stoljeća Gabonjani su crkvu obnovili, proširili i blagoslovili.

Crkva tipološki pripada krugu dobrinjskih sakralnih građevina sagrađenih na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. To je monumentalna uzdužna građevina s četvrtastom apsidom na istoku. Zapadno pročelje ima preslicu i niz kamenih stepenica koje vode do krovišta.

Crkva je izrađena na mjestu prapovijesne građevine, a prostor oko nje danas je arheološka zona. Ono što ju čini monumentalnom svakako je geografski položaj, odnosno uzvisina na kojoj se nalazi. Iako je u selu Gabonjin nedavno sagrađena i nova crkva, crkva sv. Petra na brdu i dalje je najreprezentativnije sakralno zdanje na ovom prostoru.