Crkva sv. Jurja na brdu kod Krasa sačuvana je tek djelomično, u arheološkom sloju. U darovnici napisanoj glagoljicom 1230. spominje se da ju je dao sagraditi Juraj Pariježić te ju nakon smrti svoga posljednjeg nasljednika ostavio „kapitulu“. U crkvi je do 1570. djelovala bratovština sv. Jurja. 

Crkva je jednobrodna građevina s istaknutom polukružnom apsidom na istoku. Na južnom zidu vidljivi su pravilno uslojeni pravokutni klesanci, kakvima je bila građena. Ostaci crkve upućuju na romanički tip gradnje, prepoznatljiv kod niza otočnih crkava. Nema vidljivih tragova pregradnje pa se pretpostavlja da je u svome izvornom obliku ostala sve do napuštanja u 18. stoljeću.