U Puntarskoj uvali na području Kanajt, ponad marine, nađeni su ostaci zanimljive sakralne građevine, možda bi najbolje bilo reći „crkve babuške“. Arheološkim istraživanjem ustanovljeno je postojanje starijega kasnoantičkog zdanja koje je u 6. stoljeću dijelom preuređeno i pretvoreno u crkvu. Riječ je o jednobrodnoj crkvi s apsidom izbačenom na istočnoj strani. Unutar gabarita crkve iz 6. stoljeća, u ranome srednjem vijeku nastala je nova, manja crkva s dvjema apsidama. Tlocrt te ranosrednjovjekovne crkve nije tako čest, na hrvatskom je području zabilježen na svega nekoliko primjera (sv. Petar Stari u Zadru, sv. Platon na Cresu i sv. Marija Mala u Balama). U romanici, između 12. i 13. stoljeća, unutar gabarita ranosrednjovjekovne, manje crkve, gradi se još manja jednobrodna crkva s apsidom izbačenom na istočnoj strani. Ta se crkva postupno napušta od 15. do 19. stoljeća, kada je u potpunosti uništena kultivacijom obradivih površina.